Bladeren in Locaties

Aalsum  (0)

Abbega  (0)

Abbenwier  (0)

Abbewier  (0)

Achlum  (0)

Aekinga  (0)

Akkrum

Akkrum  (10)

Akmarijp  (1)

Aldeboarn  (1)

Aldtsjerk  (0)

Anjum  (3)

Anneburen  (0)

Appelscha

Appelscha  (10)

Arkens  (0)

Arkum  (0)

Arum  (0)

Atzeburen  (0)

Baaium  (0)

Baard  (0)

Baburen  (0)

Bakhuizen  (1)

Bakkeveen  (2)

Balk  (7)

Ballum  (0)

Bantega  (0)

Bears  (0)

Beetgum  (0)

Bergum  (8)

Berlikum  (0)

Blauwhuis  (1)

Blesdijke  (0)

Blessum  (0)

Blije  (1)

Boazum  (0)

Boekelte  (0)

Boekhorst  (0)

Boer  (0)

Boijl  (5)

Boksum  (0)

Bolsward

Bolsward  (11)

Bonkwert  (0)

Bontebok  (2)

Bornwird  (0)

Brantgum  (1)

Britsum  (1)

Britswerd  (0)

Broek  (1)

Burdaard  (5)

Buren  (0)

Burgwerd  (0)

Burstum  (0)

Burum  (0)

Cornjum  (0)

Cornwerd  (0)

Damwoude  (0)

De Bels  (0)

De Blesse  (2)

De Diken  (0)

De Keegen  (0)

De Kliuw  (0)

De Knipe  (2)

De Knolle  (0)

De Kolk  (0)

De Kooi  (0)

De Kooten  (0)

De Pôle  (0)

De Rijlst  (0)

De Ryp  (0)

De Schans  (0)

De Tike  (1)

De Valom  (0)

De Wilgen  (2)

Dearsum  (0)

Dedgum  (0)

Deinum  (0)

Doijum  (0)

Dokkum

Dokkum  (14)

Domwier  (0)

Dongjum  (0)

Doniaga  (0)

Drachten

Drachten  (61)

Driesum  (0)

Drogeham  (1)

Dronrijp  (2)

Eagum  (0)

Echten  (0)

Ee  (0)

Eemswoude  (0)

Eesterga  (0)

Elahuizen  (0)

Elsloo  (1)

Engelum  (0)

Engwier  (0)

Engwierum  (0)

Exmorra  (0)

Ezumazijl  (0)

Fatum  (0)

Ferwert  (1)

Ferwoude  (0)

Finkum  (0)

Firdgum  (0)

Flânsum  (0)

Fochteloo  (1)

Folgeren  (0)

Follega  (0)

Folsgare  (0)

Formerum  (0)

Foudgum  (0)

Franeker

Franeker  (23)

Friens  (0)

Fûns  (0)

Gaast  (0)

Gaastmeer  (1)

Galhoek  (0)

Garijp  (0)

Gauw  (1)

Gersloot  (0)

Giekerk  (0)

Ginnum  (0)

Goat(t)um  (0)

Goënga  (0)

Gooium  (0)

Gorredijk

Gorredijk  (10)

Goutum  (1)

Gracht  (0)

Greonterp  (0)

Grits  (0)

Grou  (10)

Halfweg  (0)

Hallum  (5)

Hamshorn  (0)

Hantum  (0)

Harich  (3)

Harkema  (4)

Harkezijl  (0)

Harlingen

Harlingen  (23)

Harste  (0)

Hartwerd  (0)

Hatsum  (0)

Haule  (0)

Hayum  (0)

Hee  (0)

Heechhiem  (0)

Heeg  (5)

Heerenveen

Heerenveen  (78)

Heide  (0)

Hel  (0)

Hemelum  (0)

Hemert  (0)

Hempens  (1)

Hemrik  (4)

Herbaijum  (0)

Hesens  (0)

Hiaure  (0)

Hichtum  (0)

Hidaard  (0)

Hieslum  (0)

Hijum  (0)

Hilaard  (1)

Him  (0)

Hinnaard  (0)

Hitzum  (0)

Hoek  (0)

Hoeve  (0)

Hollum  (2)

Holwerd  (1)

Hommerts  (1)

Hoorn  (1)

Hoptille  (0)

Horp  (0)

Húns  (0)

Idaerd  (1)

Idzegea  (0)

Iens  (0)

IJlst  (4)

Ingwert  (0)

Iniaheide  (0)

it Beaken  (0)

It Fliet  (0)

Itens  (0)

Iwert  (0)

Jannum  (0)

Jellum  (0)

Jelsum  (0)

Jeth  (0)

Jirnsum  (2)

Jislum  (0)

Jistrum  (0)

Jorwert  (1)

Joure

Joure  (18)

Jousterp  (0)

Jouswerd  (0)

Jouswier  (0)

Jubbega  (5)

Jutrijp  (0)

Kaard  (0)

Kampen  (0)

Katlijk  (1)

Kie  (0)

Kimswerd  (0)

Kinnum  (0)

Klaeiterp  (0)

Koehool  (0)

Kolderw  (0)

Kollum  (11)

Kooisloot  (0)

Kortwoude  (0)

Koudum  (2)

Krabburen  (0)

Kubaard  (0)

Kuikhorne  (0)

Laaksum  (0)

Landerum  (0)

Langweer  (2)

Leegte  (0)

Leeuwarden

Leeuwarden  (124)

Legemeer  (0)

Lekkum  (1)

Lemmer

Lemmer  (24)

Leons  (0)

Lichtaard  (0)

Lies  (1)

Lioessens  (0)

Loënga  (0)

Lollum  (1)

Lutkepost  (0)

Luxwoude  (1)

Lytshuzen  (0)

Makkinga  (2)

Makkum  (7)

Mantgum  (0)

Marrum  (1)

Marssum  (1)

Menaldum  (0)

Midlum  (2)

Midsland  (3)

Miedum  (0)

Mildam  (2)

Moddergat  (1)

Molkwerum  (2)

Morra  (0)

Munein  (0)

Murns  (0)

Nes  (4)

Niawier  (1)

Nieuwland  (0)

Nij Beets  (2)

Nijega  (0)

Nijehaske  (1)

Nijelamer  (0)

Nijezijl  (0)

Nijhuizum  (0)

Nijland  (0)

Noardein  (0)

Oenkerk  (0)

Oldelamer  (0)

Oldeouwer  (1)

Olterterp  (0)

Oosterend  (1)

Oosterwolde

Oosterwolde  (11)

Oosterzee  (1)

Oosthem  (1)

Oostrum  (0)

Opeinde  (1)

Ophuis  (0)

Otterweg  (0)

Oud  (0)

Oude  (0)

Oudega  (4)

Oudehaske  (3)

Oudehorne  (1)

Oudwoude  (0)

Overburen  (0)

Paesens  (0)

Parrega  (3)

Peins  (0)

Peperga  (0)

Piaam  (0)

Pikesyl  (0)

Pingjum  (1)

Polle  (0)

Raard  (0)

Raerd  (1)

Reduzum  (1)

Reidswal  (0)

Reitsum  (0)

Remswerd  (0)

Rewert  (0)

Ried  (1)

Rien  (0)

Rijs  (2)

Rohel  (0)

Roodhuis  (1)

Roodkerk  (0)

Roptazijl  (0)

Rottum  (1)

Rytseterp  (0)

Salverd  (0)

Schalsum  (0)

Schettens  (0)

Schingen  (0)

Schraard  (0)

Seerijp  (0)

Selmien  (0)

Sexbierum  (2)

Skarl  (0)

Skillaerd  (0)

Skou  (0)

Skrins  (0)

Skyldum  (0)

Sleat  (0)

Smalle Ee  (0)

Sneek

Sneek  (61)

Snikzwaag  (0)

Sondel  (1)

Sonnega  (0)

Sopsum  (0)

Spanga  (1)

Spannum  (0)

Spears  (0)

Sprong  (0)

Stavoren  (0)

Steenvak  (0)

Steggerda  (1)

Stiem  (0)

Stiens  (11)

Strand  (0)

Stroobos  (0)

Suameer  (0)

Suawoude  (0)

Suorein  (0)

Surhuizum  (3)

Swaenwert  (0)

Swichum  (0)

Sythuizen  (0)

t Haantje  (0)

t Schoor  (0)

Teerd  (0)

Teerns  (0)

Terband  (2)

Tergr  (0)

Terherne  (2)

Terkaple  (0)

Ternaard  (2)

Teroele  (0)

Terp  (0)

Tersoal  (2)

Terwispel  (0)

Tibma  (0)

Tietjerk  (1)

Tijeburen  (0)

Tijnje  (2)

Tilburen  (0)

Tirns  (0)

Tjaard  (0)

Tjerkwerd  (0)

Triemen  (1)

Tritzum  (0)

Tronde  (0)

Trophorne  (0)

Twijzel  (1)

Tzum  (0)

Tzummarum  (0)

Uiteinde  (0)

Ungabuurt  (0)

Ureterp  (6)

Veneburen  (0)

Venekoten  (0)

Vierhuis  (0)

Vijfhuis  (0)

Vinkega  (1)

Visbuurt  (0)

Vlieland  (3)

Voorrijp  (0)

Waaxens  (0)

Wammert  (0)

Wânswert  (0)

War  (0)

Warns  (3)

Warstiens  (0)

Warten  (1)

Waskemeer  (2)

Weakens  (0)

Weidum  (1)

Weper  (0)

Wergea  (0)

Westerein  (0)

Westhem  (0)

Westhoek  (0)

Wetsens  (0)

Wie  (0)

Wier  (0)

Wierum  (0)

Wieuwens  (0)

Wieuwerd  (0)

Wijckel  (0)

Wijgeest  (0)

Wijnaldum  (0)

Winsum  (1)

Wirdum  (1)

Witmarsum  (1)

Wjelsryp  (1)

Wolsum  (0)

Wolvega

Wolvega  (11)

Wommels  (1)

Wons  (0)

Workum  (7)

Woudsend  (6)

Wyns  (0)

Wytgaard  (2)

Yndyk  (0)

Zandburen  (0)

Zomerdijk  (0)

Zurich  (0)

Zweins  (1)

YPECOLSGA  (1)

EASTEREIN  (1)

BERLTSUM  (2)

WAAKSENS  (1)

MARSUM  (1)

DRONRYP  (3)

MENAAM  (2)

INGELUM  (1)

GYTSJERK  (2)

OENTSJERK  (1)

DAMWALD  (2)

De Falom  (1)

BURGUM  (7)

TYTSJERK  (3)

RYPTSJERK  (1)

EARNEWALD  (1)

SUWALD  (2)